Godina 2013.

Nerešeno

Problem

Zakon o Socijalno-ekonomskom savetu propisuje da se pored Republičkog SES-a, ovaj savet obrazuje i na teritoriji Autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave. Obzirom da Grad Beograd obuhvata 17 jedinica lokalne samouprave (gradskih opština), a gradski SES se godinama nije sastajao, onemogućeno je da jedinice lokalne samouprave (gradske opštine) koje su udaljenije od centralnih gradskih opština, svoje socijalno-ekonomske probleme efikasno rešavaju, a često su ti problemi drugačije prirode od problema u centralnim gradskim opštinama.

Aktivnosti

Unija poslodavaca Srbije pokrenula je inicijaivu na nivou Grada Beograda za osnaživanje uloge SES-a Beograda. Radi se o inicijativi da se donese odluka na nivou beogradskog SES-a kojom će se omogućiti da se nadležnosti gradskog SES-s prenesu na lokalni nivo kako bi se udaljenim gradskim opštinama omogućilo da formiraju lokalne socijalno-ekonomske savete i započnu da rešavaju svoje lokalne potrebe i probleme.

UPS ima svoje lokalne kancelarije u gradskim opštinama Mladenovac, Lazarevac, Sopot, Obrenovac, Surčin itd, i veoma je upućena u probleme sa kojima se ove opštine susreću i smatra da bi formiranje zasebnih socijalno-ekonomskih saveta na relaciji reprezentativno udruženje poslodavaca, reprezentativni sindikati, opštinske vlasti , bilo od velike koristi za rad ovih opština. Ukoliko bi Skupština Grada donela odluku da se ovakvi zasebni socijalno-ekonomski saveti formiraju, socijalni partneri bi lakše zajednički uticali na rešavanje lokalnih problema vezanih za razvoj privrede, zapošljavanje i druga socijalna pitanja koja se mogu rešavati na nivou gradskih opština, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Na ovaj način bi opštinske vlasti, poslodavci i sindikati, u njima dobili mehanizam da na mikronivou rešavaju goruća pitanja, što je i u dugoročnom interesu Grada Beograda.

Ishod

Napori su idalje u toku.