Publikacija „Ravnoteža između profesionalnog i privatnog života i rodna ravnopravost“ obuhvata EU legislativu o ovoj oblasti, primere dobre prakse i preporuke donosiocima politika, socijalnim partnerima i preduzećima koji ove preporuke i mere mogu
da koriste kao neobavezujući alat u cilju rešavanja ovog pitanja u radnoj sredini, uzimajući u obzir zakonski okvir, kulturološko okruženje, specifičnosti sektora i spremnost na promene.