Podsećamo Vas da je Zakon stupio  na snagu 20. Novembra 2018.godine, i da su njime ustanovljene obaveze koje moraju da ispune pravna lica i preduzetnici, kao i rokovi u kojima moraju da donesu akte propisane ovim zakonskim rešenjem:

  • Rok za donošenje procene rizika od katastrofa je do 21.05.2019. godine
  • Rok za donošenje plana zaštite i spasavanja je do 21.08.2019. godine

Zakonodavac je propisao i visoke novčane kazne do milion dinara, ako se u tom roku ne uradi dokumentacija.

Procene i planove po ovom zakonu moći će da rade samo ovlašćena pravna lica. Do sada je licence za taj posao dobilo oko 350 procenitelja, a licence i ovlašćenja za izradu procene i plana će važiti pet godina.

Procenitelji rizika mogu polagati za licence tek po završenoj obuci. Ova mera je u potpunosti opravdana, jer će se izbeći dosadašnja praksa da se izlazi na ispit bez bilo kakve obuke.

Zakon možete preuzeti OVDE