Dana, 9. marta 2018. godine u Uniji je održan sastanak Sektora obrazovanja Unije poslodavaca Srbije. Na sastanku je zaključeno da mesto i uloga naše organizacije u pitanjima reformi obrazovanja u skladu sa potrebama održivog društvenog i privrednog razvoja, mora biti mnogo značajnija, u kom smislu su u dogovoreni naredni koraci i data konkretna zaduženja.

Bitno je, napomenuti, da su trenutno najveći problem pojedine odredbe Pravilnika o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, a koje se odnose na uslove u pogledu stručnog kadra,

Iz napred navedenog razloga je formirana uža radna grupa Sektora sa zadatkom da u toku naredne radne nedelje izradi inicijativu za izmenu ovog pravilnika sa obrazloženjem, koja će se, nakon rasprave na organima Unije, proslediti nadležnim institucijama.